Search Tags for mysticmessengerroleplay

Comment from mċ ( ˘ ³˘)❤:

's posţ🌹 ----------------------------- -20ţһ ňoνєmɞєя, 2017- ☆ [mċ һѧs єňţєяєԀ ţһє ċһѧţяoom] ☆ •••opєňıňɢ ţһє posţ•••• ☆ "sѧєʏouňɢ's ʟıps ѧяє so soғţ ѧňԀ ɰѧяm... ı ɰѧňţ ţo ғєєʟ moяє oғ һıs ҡıssєs ѧʟʟ oνєя mʏ ɞoԀʏ...", mċ ţһouɢһţ ѧs sѧєʏouňɢ's һoţ ɞяєѧţһ oň һєя sҡıň mѧԀє һєя sһıνєя. ☆ •••ċʟosıňɢ ţһє posţ••• ☆ ~opєň яp, ċoňţıňuє ıň ċommєňţs oя Ԁm~ ☆ [mċ һѧs ʟєғţ ţһє ċһѧţяoom] ----------------------------- ţѧɢs: #mc #mysticmessenger #mysticmessengermc #mcrp #mysticmessengermcrp #roleplay #mcroleplay #mysticmessengerroleplay #mysticmessengerrp #rp #roleplay #roleplaying #saeyoung #saeyoungchoi #mysticmessengersaeyoung #seven #luciel #mysticmessengerseven #saeyoungxmc

5 Hours ago

Comment from 📷Jihyun Kim📷:

📷open roleplay for MC and Male!MC📷 Jihyun and MC decided to take a walk around the park. It was a small breeze outside and the sun started to go down. The two were chatting quietly and for themselves. Suddenly, the photographer had the brilliant idea to carry MC around, smiling at them widely. "So cute~" 📷 [why does music class exist?!]

7 Hours ago

Comment from 📷Jihyun Kim📷:

📷open roleplay📷 It was a beautiful sunny day as he was out with (y/n). Jihyun was about to make a photo of them, but suddenly they pulled out a phone camera. "What? You want a photo of me, making a photo of you?" He laughed slightly, a small blush on his face. 📷 [why can't I be motivated on doing something right?]

1 Days ago

Comment from 📷Jihyun Kim📷:

📷open roleplay for MC and Male!MC📷 Jihyun was walking down the streets on his way to a coffeehouse. He didn't even notice MC running to him until they wrapped his arms around him. "Ah!...oh...it's you." He smiled softly as they buried their head in his back. "Good to see you, MC..." 📷 [lowkey freaking out because of exams rip]

2 Days ago
3 Days ago
3 Days ago

Comment from 김지현:

4 Days ago

Comment from 📷Jihyun Kim📷:

📷open roleplay📷 Jihyun walked into the kitchen, the coffee mug in his hand and his glasses on. It was rare of him to wear those, but they somehow made his vision at least a bit better. Scanning the room, the photographer smiled sleepily as he saw (y/n). "Good Morning~" he yawned and wrapped his arms around them. 📷 [Ill be getting a new phone soon yay! ^\^]

4 Days ago

Comment from mċ ( ˘ ³˘)❤:

's posţ🌹 ----------------------------- -15ţһ ňoνєmɞєя, 2017- ☆ [mċ һѧs єňţєяєԀ ţһє ċһѧţяoom] ☆ •••opєňıňɢ ţһє posţ•••• ☆ "mєoɰ!", mc ʏєʟʟєԀ ıň ѧ ċuţє, ɢıяʟʏ ţoňє. sһє ʟıҡєԀ ňєɰ ċʟoţһєs һєя pѧяţňєя ɞouɢһţ һєя ѧňԀ ċouʟԀň'ţ һєʟp ɞuţ pʟѧʏ ɰıţһ ţһє ɞєʟʟ ţһѧt һuňɢ oň һєя ňєċҡ. sһє ɞєňţ һєя һєѧԀ ţo ţһє sıԀє ѧ ɞıţ, ţo ɞoţһ ѧċţ єνєň ċuţєя ѧňԀ sєє ıғ ţһє ċѧţ єѧяs ɰouʟԀ ғѧʟʟ oғғ. "ňʏѧѧ", sһє ѧԀԀєԀ ѧňԀ puяяєԀ, ţһєň ňuzzʟєԀ ıňţo ňєċҡ oғ ţһє pєяsoň sһє ċһєяısһєԀ. sһє ʟoνєԀ ɞєıňɢ һєя pѧяţňєя's ҡıţţєň. ☆ •••ċʟosıňɢ ţһє posţ••• ☆ ~opєň яp, ċoňţıňuє ıň ċommєňţs oя Ԁm~ ☆ [mċ һѧs ʟєғţ ţһє ċһѧţяoom] ----------------------------- ţѧɢs: #mc #mysticmessenger #mysticmessengermc #mcrp #mysticmessengermcrp #roleplay #mcroleplay #mysticmessengerroleplay #mysticmessengerrp #rp #roleplay #roleplaying #cat #catmc #catears #bell #clothes

5 Days ago